CON GIỐNG QUÝ

Việt Nam có tới gần 100 nguồn gen bản địa rất quý (32 giống gà, 26 giống lợn, còn lại phân bổ đều cho các giống vật nuôi khác). Nguồn gen là rất quý, là tài sản của Quốc Gia, giúp nhân dân sinh kế, giúp Quốc Gia khẳng định vị thế, gen là tư liệu sản xuất gốc sơ khai tạo nên tư liệu mới... Do vậy, công tác bảo tồn gen rất quan trọng và cần được ưu tiên cấp đặc biệt.

 

Trại thực nghiệm bảo tồn Thiên Dy là thành viên chủ chốt của Hatthocvang Vietnam đã Bảo tồn & Phát triển các giống vật nuôi bản địa có gen quý từ 2011. Mục tiêu, phát triển ưu điểm gen bản địa thành hàng hóa trí thức, tạo lợi thế cạnh tranh cho nông sản Việt. Dự án, thực hiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực gen, tạo giống, nông nghiệp.


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    16/127 Sản phẩm