CON GIỐNG QUÝ

Việt Nam có tới gần 100 nguồn gen bản địa rất quý (32 giống gà, 26 giống lợn, còn lại phân bổ đều cho các giống vật nuôi khác). Nguồn gen là rất quý, như lời của Thủ Tướng Chính Phủ đã chỉ ra rõ "Nguồn gen là tài sản của Quốc Gia", vì giúp nhân dân sinh kế, giúp Quốc Gia khẳng định vị thế, bởi gen là tư liệu sản xuất sơ khai tạo nên tư liệu mới... Do vậy, công tác bảo tồn gen rất quan trọng và cần được ưu tiên cấp đặc biệt.

 

Trung tâm Bảo tồn & Phát triển Vật nuôi có Gen quý hiếm - Hatthocvang Vietnam đã triển khai Bảo tồn & Phát triển các giống vật nuôi bản địa có gen quý từ 2014. Mục tiêu, đưa nguồn gen bản địa thành hàng hóa trí thức, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho nông sản Việt. Dự án, thực hiện với sự trợ giúp kỹ thuật của chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăn nuôi tạo giống Viện Chăn Nuôi Quốc Gia, tại các cơ sở bảo tồn của Hatthocvang Vietnam


Hiển thị sản phẩm theo Trang 1    16/157 Sản phẩm